IT Podpora

(stav k 3.2.2020)

I. Platnost/nabídky

 1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky platí pro všechny – i budoucí – smlouvy a ostatní výkony. Podmínky kupujícího nás nezavazují ani tehdy, když je po doručení výslovně ještě jednou nerozporujeme.
 2. Naše nabídky jsou nezávazné. Dohody, zejména ústní, vedlejší úmluvy, přísliby, garance a ostatní ujištění našich pracovníků prodeje jsou závazné teprve po našem písemném potvrzení.
 3. Podklady patřící k nabídce, jako jsou výkresy, obrázky, technické údaje, odkazy na normy a tvrzení v reklamních prostředcích nepředstavují žádné kvalitativní údaje, ujištění o vlastnostech nebo záruku, pokud nejsou výslovně a písemně jako takové označeny.
 4. Odchylky předmětu dodávky od nabídek, vzorů, testovacích a předběžných dodávek jsou přípustné na základě platných norem nebo jiných příslušných technických norem.

II. Ceny

 1. Naše ceny se rozumí, pokud nebylo jinak dohodnuto, z našeho závodu bez balení, vždy včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Bude-li zboží dodáno zabalené, pak účtujeme obal v ceně vlastních nákladů; v rámci zákonných ustanovení odebíráme námi dodané obaly zpět, když nám budou kupujícím v přiměřené lhůtě vyplaceně vráceny.

III. Placení a účtování

 1. Naše faktury jsou splatné v termínu do 8 dnů od data vystavení faktury. Platba musí být provedena během těchto lhůt tak, aby byla úhrada připsána na náš účet nejpozději k termínu splatnosti. Kupující je v prodlení s platbou hned první den po splatnosti.
 2. Jednostranné započtení vzájemných pohledávek ze strany našeho smluvního partnera není přípustné.
 3. V případě překročení lhůty splatnosti jsme oprávněni účtovat úroky ve výši příslušných bankovních sazeb pro kontokorentní úvěry, nejméně však úroky ve výši 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu. Uplatnění dalších škod v důsledku prodlení zůstává vyhrazeno.
 4. Dohodnuté skonto se vztahuje vždy na hodnotu faktury bez dopravy a předpokládá úplné vyrovnání splatných závazků kupujícího k okamžiku skonta.

IV. Výhrada vlastnictví

 1. Veškeré dodané zboží zůstává naším vlastnictvím (zboží s výhradou vlastnictví) do doby úplné úhrady našich příslušných pohledávek.
 2. Práva spoluvlastnictví, která na základě tohoto vzniknou, platí jako zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 českého občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
 3. Jestliže smluvní partner prodá zboží, ke kterému máme vlastnické či spoluvlastnické právo podle odst. 2, pak se zavazuje postoupit nám pohledávku vzniklou na základě tohoto dalšího prodeje, a to za nominální cenu. Na toto ustanovení se plně vztahují ustanovení o uzavření smlouvy budoucí dle ustanovení § 1785 a násl. českého občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
 4. Smluvní partner je povinen nás informovat o exekuci či o jiných právech třetích osob na svůj majetek.

V. Realizace dodávky

 1. Nebezpečí při všech obchodech, i při bezplatné nebo vyplacené dodávce, přechází na kupujícího předáním zboží dopravci nebo přepravci, nejpozději však opuštěním skladu nebo v případě přímých obchodů opuštěním dodacího závodu. Povinnost a náklady na složení jdou k tíži kupujícího. Pojištění zajistíme pouze na pokyn a náklady kupujícího.
 2. Jsme oprávněni k dílčím dodávkám pouze v únosném rozsahu. U výrobního zboží je přípustné navýšení nebo snížení dodávky až o 10% z dohodnutého množství, jakož i dodávka menších délek.
 3. V případě zakázek s postupnou odvolávkou jsme oprávněni vyrobit příp. nechat vyrobit celé objednané množství najednou. Případné požadavky na změnu nemohou být po udělení zakázky již zohledněny, pokud toto nebylo výslovně dohodnuto. Termíny odvolávek a odvolávaná množství mohou být, pokud nebyly učiněny žádné pevné dohody, dodrženy pouze v rámci našich dodacích a výrobních možností. Množství objednané s postupnou odvolávkou musí být odebráno během jednoho roku. Pokud nebude zboží odvoláváno dle smlouvy, jsme oprávněni je po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty fakturovat jako dodané.

 

VI. Záruka za vady

 1. V případě oprávněné, neprodlené reklamace na vady můžeme dle naší volby vadu odstranit nebo dodat nezávadnou věc (dodatečné plnění). V případě neúspěšné nápravy nebo odmítnutí dodatečného plnění může kupující kupní cenu snížit nebo po poskytnutí a bezúspěšném uplynutí přiměřené lhůty od smlouvy odstoupit. Není-li závada podstatná, má právo pouze a snížení ceny.
 2. Náklady v souvislosti s dodatečným plněním přebíráme pouze tehdy, pokud je musíme nést v jednotlivých případech v důsledku našeho zavinění nebo na základě záruky. Zejména musí být takové náklady v přiměřeném poměru ke kupní ceně zboží. Náklady, které vzniknou tím, že prodané zboží bude dopraveno na jiné místo, než je sídlo nebo pobočka kupujícího, nepřebíráme, ledaže by toto odpovídalo vašemu použití dle smlouvy.
 3. Dokud nám kupující neposkytne příležitost přesvědčit se o vadě, zejména na vyžádání neposkytne reklamované zboží nebo vzorky tohoto zboží, nemůže se odvolávat na vady zboží.
 4. Další nároky jsou vyloučeny. Toto platí zejména pro nároky ohledně náhrady škody, které nevznikly na vlastním zboží (škody v důsledku vady).
 5. Zboží je nutné zkontrolovat ihned při dodání na škody způsobené transportem. Škody způsobené transportem musí být potvrzeny přepravcem. Dodatečná reklamace – i když bude přejímka provedena s výhradou dodatečné zkoušky – není možná.

VII. Všeobecné omezení ručení a promlčení

 1. Z důvodu porušení smluvních a mimosmluvních povinností, zejména z důvodu nemožnosti, prodlení, zavinění při přípravě smlouvy a nedovoleném jednání o smlouvě, ručíme – i za naše vedoucí pracovníky a ostatní pomocníky při plnění – pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, s omezením na škodu odpovídající danému typu smlouvy, která byla předvídatelná při uzavření smlouvy.
 2. Tato omezení neplatí v případě zaviněného porušení podstatných smluvních závazků, pokud bylo ohroženo dosažení účelu smlouvy, v případech povinného ručení podle zákona o ručení za výrobek, v případě ohrožení života, poranění nebo ohrožení zdraví, a rovněž neplatí v těch případech, kdy vady na věci byly záludně zamlčeny nebo jejich neexistence byla garantována. Zásady ohledně důkazního břemena zůstávají tímto nedotčeny.
 3. Pokud není nic jiného dohodnuto, promlčují se smluvní nároky, které vzniknou kupujícímu vůči nám z důvodu nebo v souvislosti s dodávkou zboží, dva roky po expedici zboží. Tato lhůta platí také pro takové zboží, které bylo vzhledem k běžnému způsobu použití použito pro stavbu a způsobilo její závadnost, ledaže by tento způsob použití byl písemně dohodnut. Tímto nedotčené zůstává naše ručení za úmyslné a hrubě nedbalé porušení povinnosti a dále promlčení zákonných nároků na odškodnění. V případech dodatečného plnění nezačíná lhůta prodlení běžet znovu.

VIII. Autorská práva

 1. Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva k rozpočtům nákladů, návrhům, výkresům a jiným podkladům; tyto mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze s naším souhlasem. Výkresy a jiné podklady patřící k nabídkám musí být na vyžádání vráceny.
 2. Pokud jsme dodali předměty podle výkresů, modelů, vzorů nebo jiných podkladů předaných kupujícím, přebírá tento záruku, že nebyla porušena ochranná práva třetích osob. Zakazují-li nám třetí osoby s odvoláním na ochranná práva výrobu a dodání takových předmětů, jsme oprávněni, aniž bychom byli povinni prošetřením právní situace, zastavit každou další činnost a v případě zavinění kupujícího požadovat náhradu škody. Kromě toho se kupující zavazuje nás neprodleně osvobodit od veškerých souvisejících nároků třetích osob.

 

IX. Testovací díly, formy, nástroje

 1. Má-li kupující dodat díly k provedení zakázky, pak jím musí být dodány vyplaceně do výrobního závodu v dohodnutém množství, popřípadě v přiměřeně navýšeném množství pro případné zmetky, včas, bezplatně a bez závad. Pokud toto nebude provedeno, jdou tímto nám způsobené náklady a jiné důsledky k jeho tíži.
 2. Výroba testovacích dílů včetně nákladů na formy a nástroje jdou k tíži kupujícího.
 3. Vlastnická práva na formy, nástroje a jiné přípravky, které jsou zapotřebí k výrobě objednaných dílů, se řídí sjednanými dohodami. Jestliže se stanou takové přípravky před splněním dohodnutého výrobního množství neupotřebitelnými, pak jdou náklady potřebné k jejich nahrazení k naší tíži. Zavazujeme se mít takové přípravky pohotově minimálně po dobu dvou let po posledním použití.
 4. Pro nástroje, formy a ostatní výrobní přípravky, které byly dodány kupujícím, se omezuje naše ručení na péči, jako o vlastní věc. Náklady na údržbu a ošetřování nese kupující. Naše uschovávací povinnost končí – nezávisle na vlastnických právech kupujícího – nejpozději dva roky od poslední produkce pomocí formy nebo nástroje.

 

X. Místo plnění, příslušný soud a rozhodné právo

 1. Místem plnění našich dodávek je sídlo naší společnosti.
 2. Smlouvy se řídí českým právním řádem, především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že příp. spory či nedorozumění z této smlouvy vyplývající, budou řešit především smírnou cestou. Pro případ, že nedospějí k dohodě, bude spor závazně vyřešen rozhodčím řízením konaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení bude vedeno v souladu s pravidly rozhodčích řízení uvedeného rozhodčího soudu (dále jen “Pravidla”) 3 rozhodci jmenovanými v souladu s Pravidly. Místem konání rozhodčího řízení bude Zlín, Česká republika a jednacím jazykem bude čeština s případným simultánním překladem do angličtiny. Rozhodčí nález doručený rozhodčím senátem je konečný a pro strany závazný.

 

XI. Rozhodující znění

Tyto všeobecné dodací a platební podmínky platí, nestanoví-li smlouva jinak.